Geachte collega’s,

 

Graag maak ik u attent op de volgende vacature:

 

 

[log in to unmask]" alt="Atria Logo">

 

Atria is het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Onder het motto ‘Sharing the past, debating the present and creating the future' verzamelt Atria historische en actuele informatie, doet onderzoek, geeft beleidsadvies, en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Dit doet Atria op nationaal en internationaal niveau. Atria heeft 37 werknemers.

 

Het instituut acquireert, beheert, bewaart en digitaliseert erfgoed en bronnen op het gebied van emancipatie, genderstudies en vrouwengeschiedenis en zorgt ervoor dat dit materiaal toegankelijk is voor wetenschappers, opiniemakers en beleidsmakers. Daarnaast verrichten wij wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek op het gebied van emancipatie, diversiteit en etniciteit. We delen onze kennis en informatie online en offline met geïnteresseerden d.m.v. lezingen, debatten, conferenties, online kennisdossiers, sociale media en tentoonstellingen.

 

 

De afdeling Collecties zoekt per direct een:

 

Beeldarchivaris

voor 28 uur per week

 

Wil jij bijzonder beeldmateriaal toegankelijk maken voor eindgebruikers en hergebruik? Sta jij met één been in de 20ste eeuw en de andere in de 21ste eeuw? Heb jij oog voor historische waarde en context én oog voor ingrijpende (digitale) ontwikkelingen zowel op het vakgebied als in de samenleving? Wil jij aan de slag met de onderwerpen in onze collecties in alle diversiteit? Wil jij ontdekkingen komen doen in achterstallig onderhoud? Heb jij voelsprieten voor hiaten in collecties? Samen met een team van archivarissen, informatiespecialisten, data- en informatiemanager en  onder leiding van een teamleider ben je verantwoordelijk voor de (digitale) collecties van Atria. De collecties behoren tot de oudste collecties over vrouwen en gender wereldwijd. De collecties zijn met recht uniek te noemen. Als beeldarchivaris werk je in een team en voer je binnen het programma Bronnen van Verandering ook eigen opdrachten uit. Jij verzamelt, ontsluit en beheert (fysiek en/of digitaal) beeldmateriaal. Je werkt vanuit de bibliotheek en het archief in hartje Amsterdam én via een digitaal netwerk van nationale - en op termijn ook internationale – genderbronnen.

 

De kerntaken:

1. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het gebied van beeldmateriaal

        Volgt, analyseert en interpreteert ontwikkelingen op het gebied van beeldmateriaal (stilstaand en bewegend, hardcopy en digitaal) en daaraan gerelateerde terreinen en doet op basis hiervan voorstellen voor het te voeren beleid.

        Vertaalt deze ontwikkelingen vanuit vastgestelde beleids- en werkplannen naar voorstellen voor concrete ontwikkeltaken, actieplannen en projecten.

        Bouwt en onderhoudt een netwerk van (inter-)nationale contacten met relevante relaties.

        Draagt binnen het eigen netwerk de visie en de standpunten van het instituut uit en signaleert daarbij mogelijkheden voor fondsenwerving en koppelt dit terug aan de teamleider Collecties.

 

2. Fondsenwerving

        Vertegenwoordigt het instituut op vakspecifieke bijeenkomsten, nationaal en internationaal.

        Bouwt en onderhoudt voor het eigen werkterrein het externe netwerk en draagt daarin de visie en de standpunten van het instituut uit. Signaleert daarbij mogelijkheden voor verwerving van beeldmateriaal, acquisitie van projecten en fondsenwerving en koppelt dit terug aan de teamleider.

        Zet, in overleg met de teamleider, fondswervingstrajecten op, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang.

 

3. Beeldmateriaal verzamelen en ontsluiten & onderhouden (fysiek en/of digitaal)

        Signaleert en inventariseert relevant beeldmateriaal op basis van beleids- en werkplannen en klantbehoefte.

        Evalueert, selecteert en verwerft beeldmateriaal op basis van relevantie en aansluiting met het vastgestelde beleid en de beschikbare middelen.

        Bewaakt de kwaliteit van informatie in de plaatsingssystemen en zorgt voor een consistent gebruik.

        Ordent, beschrijft, indiceert en conserveert het opgeslagen beeldmateriaal conform de afgesproken richtlijnen en wettelijke eisen en normen, zoals de archiefwet en Brain.

        Stelt de richtlijnen voor onderhouden en conserveren (fysiek en digitaal) van opgeslagen beeldmateriaal vast en bewaakt de uitvoering hiervan.

        Beheert de content van de web-ontsloten beeld databank.

        Begeleidt klanten bij zoekacties, verricht specialistische searches, beantwoordt vragen en verwijst door.

        Adviseert klanten en organisaties over diensten en producten van het instituut en over trends en ontwikkelingen, passend bij de informatiebehoefte. 

 

4. Ontwikkelen en organiseren van instrumenten, producten en projecten

        Doet voorstellen voor de ontwikkeling van instrumenten en producten ter verbetering van de dienstverlening en ontsluiting van informatie voor in- en externe klanten.

        Doet voorstellen voor [inclusief budgettaire onderbouwing], organiseert en werkt mee aan projecten, evenementen en diensten voortkomend uit het werkplan van Collecties.

        Realiseert instrumenten, projecten en evenementen binnen de vastgestelde kaders.

        Evalueert en rapporteert over de voortgang.

        Signaleert knelpunten bij de uitvoering en stelt waar nodig, in overleg met de teamleider, het werkgroep- of projectplan bij.

 

5. Het verrichten van overige werkzaamheden

        Verricht binnen de afdeling overige werkzaamheden van vergelijkbare aard en niveau.

        Ontwikkelt materiaal voor en organiseert in- en extern deskundigheidsbevordering op het vakgebied.

        Schrijft publicaties voor (inter-)nationale vak(-tijdschriften) en andere media.

        Werkt in voorkomende gevallen samen met stagiaires en/of vrijwilligers, treedt eventueel op als mentor / begeleider.

 

De functie-eisen:

        WO, of door ervaring verkregen, vergelijkbaar werk- en denkniveau.

        Archiefopleiding, Reinwardt academie of vergelijkbare vakopleiding.

        Kennis van de actuele regelgeving over copyright en auteursrechten.

        2-3 jaren ervaring in een vergelijkbare functie.

        Kennis van de kennisgebieden van het instituut.

        Ervaring met projectmatig werken en methodes voor projectmanagement.

        Beheersing van moderne talen, in het bijzondere Engels en Nederlands.

        Kennis van actuele en historische productieprocessen voor beeldmateriaal.

        Kennis van (duurzame) digitaliseringsprocessen, relationele databases en content management systemen.

 

Wij bieden:

 


Praktische informatie:

Deze vacature staat zowel intern als extern tegelijk open. Interne medewerkers hebben voorrang op externe sollicitanten.

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gespreksronden.

 

Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen met Evelien Rijsbosch, Beeldarchivaris, tel. 020 - 30 31 516.

 

Solliciteren kan uitsluitend via [log in to unmask] tot 21 mei 2018.

 

Atria hanteert een diversiteitbeleid dat streeft naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Gezien de samenstelling van ons personeelsbestand geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een zwarte, migranten- of vluchtelingenvrouw.

 

Wij verzoeken u alleen te solliciteren indien u aan alle functie-eisen voldoet.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst.

 

 

Met vriendelijke groet,

Marjet Denijs

Informatiespecialist

 

[log in to unmask]" alt="Atria Logo">

 

Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis / Collectie IAV

Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam

+31 (0)20 30 31 539

www.atria.nl

 

P denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig

 

+----------------------------------------------------- | Verzonden via NEDBIB-L http://nedbib.reuser.biz voor informatie +-----------------------------------------------------