Print

Print


NIEUW!!!           NIEUW!!!           NIEUW!!!           NIEUW!!!           

 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de PASTA module Best Practices: Bureauonderzoek die op korte termijn zal plaatsvinden. 

 

Best Practices: Bureauonderzoek

 

Het bureauonderzoek vormt het startpunt van de archeologische monumentenzorgcyclus. De functie is om vast te stellen in hoeverre er op basis van bestaande gegevens archeologische resten in de ondergrond te verwachten zijn en hoe groot het risico is dat deze bij bouw of aanleg worden verstoord of aangetast worden. Aansluitend kan besloten worden voor een fase van inventariserend veldonderzoek waarin de verwachtingen worden getoetst aan de uitkomsten van booronderzoek of sleuven / proefputtenonderzoek. In de KNA is omschreven aan welke kwaliteitseisen een bureauonderzoek moet voldoen. Van de kwaliteit van het bureauonderzoek hangt het goede verloop van het proces af. Deze fase vormt een kwetsbare schakel, want in de praktijk blijkt er sprake van standaardisering en vervlakking van het bureauonderzoek. De cursus beoogt de kwaliteit van het bureauonderzoek te versterken.

 

Aan het einde van de cursus heeft de cursist kennis over:

- het kader waarbinnen het archeologische bureauonderzoek wordt uitgevoerd;

- hoe je een bureauonderzoek opbouwt;

- welke bronnen je moet onderzoeken en hoe je deze moet onderzoeken;

- wat het doel is van een bureauonderzoek;

- hoe je bureauonderzoeken van derden beoordeelt;

- wat de dilemma's zijn waar de beoordelaar / maker tegen aan loopt.

Datum:       9 juni 2011

Kosten:      € 395,- per persoon voor 1 dag, exclusief btw

Ingangseis:    HBO / Academisch niveau

Docent:      Peter Jongste 

Doelgroep:    Mensen welke in de archeologische sector werkzaam zijn en welke bureauonderzoeken uitvoeren en beoordelen

Locatie:      Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

 

 

Inschrijven kan via de website van PASTA: www.scholingarcheologie.nl

Op deze website is tevens nog aanvullende informatie te vinden.