Print

Print


From: Angela Simons [mailto:[log in to unmask]]


Openbare aanbesteding voor uitvoering archeologisch onderzoek fase 2: 
Hoogwatergeul Lomm (gemeente Arcen en Velden)

Namens DCM Exploitatie Lomm B.V. wil Hazenberg Archeologie Leiden bv u hierbij verzoeken een offerte uit te brengen voor de uitvoering fase 2 archeologisch onderzoek Hoogwatergeul Lomm. 

In het plangebied Hoogwatergeul Lomm is in mei 2006 begonnen met de aanleg van een hoogwatergeul. In verband hiermee zal het gebied tot grote diepte worden afgegraven, waarbij ook zand en grind wordt gewonnen. Een nieuw landschap met geul zal worden gecreŽerd. De ingrepen zijn van dien aard dat behoud van archeologische resten in situ niet mogelijk is. In 2006 heeft opgraving van het gebied van fase 1 plaatsgevonden. In 2007 zal het in het zuiden aangrenzende gebied van fase 2 worden opgegraven. 

Door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) die voor dit project als bevoegd gezag optreedt, is een Programma van Eisen voor het archeologisch onderzoek fase 2 opgesteld. Het PvE heeft betrekking op opgraving (inclusief uitwerking en rapportage) van het centrale deel van het plangebied Hoogwatergeul Lomm in de gemeente Arcen en Velden (op te graven oppervlakte ca. 5,3 ha vlak 1 en ca. 1,7 ha vlak 2). Het plangebied is onderdeel van het project Zandmaas van de Maaswerken. 

Hazenberg Archeologie Leiden bv treedt in opdracht van DCM Exploitatie Lomm B.V. op als directievoerder van dit project.

In de planning wordt ervan uitgegaan dat het veldwerk zal starten uiterlijk in week 35, i.e. op maandag 27 augustus 2007. De einddatum van de opgraving valt samen met de start van de afgraving van gebied 2 door DCM; zoals het er nu naar uitziet, dient het veldwerk uiterlijk medio december 2007 (eind week 50) te zijn voltooid. 

Het Programma van Eisen waar u van uit dient te gaan, kunt u aanvragen bij Hazenberg Archeologie Leiden bv (tel. 071-5 126 216 of [log in to unmask]). De criteria die wij zullen hanteren bij de beoordeling van de offertes en de uiteindelijke selectie van de uitvoerders zijn gebaseerd op kwaliteit en prijs van de offerte.

De vragen voor de nota van inlichtingen kunnen per e-mail uiterlijk tot vrijdag 20 juli 2007 bij Hazenberg Archeologie Leiden bv worden ingediend. De nota van inlichtingen worden verstuurd in week 30.

Graag ontvangen wij uw offerte, voorzien van een planning, per e-mail ten laatste op maandag 6 augustus 2007 voor 10.00 uur. We gaan ervan uit dat de gunning verstrekt wordt begin week 33 en dat in week 35, vanaf maandag 27 augustus 2007, gestart kan worden met het veldwerk.

Mocht u over deze offerteaanvraag nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Angela Simons (tel. 071-5 126 216 of mobiel 06-13 60 84 97 of [log in to unmask]), Hazenberg Archeologie Leiden bv, Middelstegracht 89-r, 2312 TT LEIDEN.