Print

Print


Vraag:

Wat als het bedrijfsleven zich niet houdt aan de 'voorwaarden aan het archief' die zijn vastgelegd
in onder andere:

Burgerlijk Wetboek 2
Artikel 10  BW2 Boek 2 Titel 1
1.	Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende
de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de rechtspersoon kunnen worden gekend.


Algemene wet inzake rijksbelastingen (geldend op: 18-04-2007)
Artikel 52
1.	Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun
bedrijf, zelfstandig beroep of werkzaamheid naar de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep
of die werkzaamheid op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten
en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens
hieruit duidelijk blijken.


Wie is gemachtigd om dergelijke wetgeving te controleren en of boetes / straffen op te leggen.
Inzake rijksbelasting ga ik uit van de belastingdienst, maar hoe zit dat met milieu (VROM?), het
burgerlijk wetboek en al die andere passages die men tegen kan komen binnen de Nederlandse
wetgeving?

Zijn hier ook praktijkvoorbeelden van terug te vinden?


____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
           NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
    lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
            Arend jan Hak   [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!