LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L June 2007

NEDBIB-L June 2007

Subject:

Re: rechtspersoon enz.

From:

"Bal N.J." <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 19 Jun 2007 13:01:12 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (280 lines)

Ik was even in de boeken gedoken, maar dat gaat allemaal wel erg ver. Ik denk dat Wikipedia de beste uitleg geeft. Hierbij de tekst van Wiki:

 

Met vriendelijke groet,

 

Nico Bal

Coördinator Centraal Informatiepunt 

Tweede Kamer der Staten-Generaal

070-3185612

 


Rechtspersoon


Van Wikipedia


Ga naar: navigatie <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#column-one#column-one> , zoek <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#searchInput#searchInput> 

Een rechtspersoon is een juridische <http://nl.wikipedia.org/wiki/Recht> constructie waardoor een abstracte entiteit (organisatie) op kan treden als een persoon in het rechtsverkeer. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.


Inhoud


[verbergen <javascript:toggleToc()> ]

*	1 Het principe van rechtspersonen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Het_principe_van_rechtspersonen#Het_principe_van_rechtspersonen> 

	*	1.1 Doelstelling <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Doelstelling#Doelstelling> 
	*	1.2 Vertegenwoordiging <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Vertegenwoordiging#Vertegenwoordiging> 
	*	1.3 Zeggenschap <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Zeggenschap#Zeggenschap> 
	*	1.4 Aansprakelijkheid <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Aansprakelijkheid#Aansprakelijkheid> 

*	2 Wettelijke basis in Nederland <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Wettelijke_basis_in_Nederland#Wettelijke_basis_in_Nederland> 

	*	2.1 Soorten rechtspersonen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Soorten_rechtspersonen#Soorten_rechtspersonen> 
	*	2.2 Bevoegdheden van rechtspersonen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Bevoegdheden_van_rechtspersonen#Bevoegdheden_van_rechtspersonen> 
	*	2.3 Strafbaarheid van rechtspersonen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Strafbaarheid_van_rechtspersonen#Strafbaarheid_van_rechtspersonen> 

*	3 Zie ook <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon#Zie_ook#Zie_ook> 


[bewerk <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtspersoon&action=edit&section=1> ] Het principe van rechtspersonen


Algemeen kan worden gesteld: rechtspersoonlijkheid wordt toegepast in die gevallen waar het wenselijk is om een scheiding aan te brengen tussen de groep natuurlijke personen en datgene waar zij voor staan.

De essentie van een rechtspersoon is de gelijkstelling met een natuurlijk persoon <http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijk_persoon> . Het is tevens een van de belangrijkste juridische ficties <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juridische_fictie&action=edit> in het recht. Waar eerst slechts een groep van personen was die samen een aantal middelen samenbrachten om iets te bewerkstelligen, is er nu een entiteit die als een aparte persoon functioneert en zelf als zodanig aan het rechtsverkeer kan deelnemen.

Belangrijke aspecten van rechtspersonen zijn:

*	Doelstelling 
*	Vertegenwoordiging 
*	Zeggenschap 
*	Aansprakelijkheid 


[bewerk <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtspersoon&action=edit&section=2> ] Doelstelling


Een rechtspersoon heeft altijd een doelstelling waarvoor de rechtspersoon is opgericht. Bijvoorbeeld, het maken van winst door handel te drijven, het behartigen van de belangen van een groep mensen, of het uitvoeren van een publieke taak.


[bewerk <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtspersoon&action=edit&section=3> ] Vertegenwoordiging


Alleen een natuurlijk persoon kan een pen pakken en een handtekening onder een contract zetten. Daarom wordt een rechtspersoon altijd vertegenwoordigd door één of meerdere bestuurders <http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuurder> of diens gemachtigde. De handtekening van de bestuurder geldt als de handtekening van de rechtspersoon. Iedereen kan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel <http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamer_van_Koophandel> nagaan welke personen gerechtigd zijn om namens een rechtspersoon op te treden. Omdat derden geen andere manier hebben om dit te controleren, kan een vennootschap de eventuele onjuistheid van het handelsregister niet aan derden tegenwerpen, die hier in goed vertrouwen op af zijn gegaan.

Het verschijnsel vertegenwoordiging bestaat ook tussen natuurlijke personen Een minderjarige wordt bijvoorbeeld vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.


[bewerk <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtspersoon&action=edit&section=4> ] Zeggenschap


De zeggenschap binnen een rechtspersoon moet op één of andere manier geregeld zijn. Er is een onderscheid tussen enerzijds de personen die de rechtspersoon naar buiten toe vertegenwoordigen (die voor de rechtspersoon kunnen tekenen), en anderzijds de personen of het orgaan, die de hoogste zeggenschap heeft, zoals bij de voorbeelden in de volgende tabel.

Rechtspersoon

Vertegenwoordigd door

Hoogste zeggenschap

Gemeente

Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad

Bedrijf

de directeur van het bedrijf

De aandeelhoudersvergadering

Vereniging

de voorzitter en de secretaris

De algemene ledenvergadering

De zeggenschap is gewoonlijk geregeld in de statuten <http://nl.wikipedia.org/wiki/Statuten> of in een wet.


[bewerk <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtspersoon&action=edit&section=5> ] Aansprakelijkheid


Als de inkoper van een autofabrikant 30 ton staalplaat bestelt, is hij niet persoonlijk aansprakelijk. Als het bedrijf failliet gaat, kan de leverancier niet de koopprijs op de persoon van de inkoper verhalen. Een bestuurder is wel aansprakelijk ten opzichte van de rechtspersoon. Dat wil zeggen dat een bedrijf in principe een schadevergoeding kan eisen wegens slecht bestuur. Het bestuur moet dan wel verwijtbare fouten hebben gemaakt. In dat geval zal het bedrijf natuurlijk eerst een andere bestuurder aanstellen om het bedrijf te vertegenwoordigen. In praktijk is onbehoorlijk bestuur vaak moeilijk aan te tonen.

Zie ook: bestuurdersaansprakelijkheid <http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuurdersaansprakelijkheid> .

De rechtspersoon zal in principe wel aansprakelijk zijn voor alle handelingen van diens bestuurders, werknemers en organen die als handelingen van de rechtspersoon gelden. Dit kan zowel een aankoop als aangerichte schade <http://nl.wikipedia.org/wiki/Schade> betreffen.


[bewerk <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtspersoon&action=edit&section=6> ] Wettelijke basis in Nederland


[bewerk <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtspersoon&action=edit&section=7> ] Soorten rechtspersonen


Rechtspersonen bestaan in Nederland bij gratie van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek <http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijk_Wetboek_%28Nederland%29> . Dit wetboek beschrijft een gelimiteerd aantal rechtspersonen.

In het boek Tekst en Commentaar worden nog enkele organisaties genoemd, die rechtspersoonlijkheid bezitten: de Vereniging van Appartementseigenaren <http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_van_Eigenaren> , buurtschappen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Buurtschap> en boerschappen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerschap> , boermarken <http://nl.wikipedia.org/wiki/Boermarke> , beroepsgilden <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beroepsgilde&action=edit> , schuttersgilden <http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuttersgilde> en vicariestichtingen <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicarie&action=edit> .

Deze rechtspersonen zijn onderverdeeld in twee soorten:

*	Publiekrechtelijke rechtspersonen -- dit zijn organisaties die zijn ingesteld om overheidstaken uit te voeren, zoals de Staat en provincies en gemeenten, waaraan door middel van een wettelijke regeling of besluit rechtspersoonlijkheid is toegekend. Zie ook bevoegd gezag <http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevoegd_gezag> . 
*	Privaatrechtelijke rechtspersonen -- dit zijn rechtspersonen voor particulier gebruik door groepen personen. Typische voorbeelden zijn nv's (naamloze vennootschappen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Naamloze_vennootschap> ), bv's met beperkte aansprakelijkheid (besloten vennootschappen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Besloten_vennootschap> met beperkte aansprakelijkheid), verenigingen en stichtingen. Zie ook rechtsvorm <http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsvorm> . Overigens worden woorden als 'bv', 'nv', 'cv <http://nl.wikipedia.org/wiki/Cv> ' en 'vof <http://nl.wikipedia.org/wiki/Vennootschap_onder_firma> ' allemaal met kleine letters en zonder puntjes geschreven. 

Het wezenlijke verschil tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen ligt niet in het doel van de organisatie, maar in de wijze waarop de organisatie wordt opgericht. Zo kan een publiekrechtelijke rechtspersoon bijvoorbeeld worden opgericht door een aantal gemeenten, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wet_gemeenschappelijke_regelingen&action=edit> .

Het Burgerlijk Wetboek Boek 2 definieert de volgende rechtspersonen:

*	Op basis van Artikel 1 [1] <http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%202/article=1> (publiekrechtelijke rechtspersonen): 

	*	De Staat 
	*	De provincies <http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie> 
	*	De gemeenten <http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_%28bestuur%29> 
	*	De waterschappen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap> 
	*	Andere lichamen die krachtens de Grondwet <http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet> verordenende bevoegdheid hebben 
	*	Uitvoerders van overheidstaken aan wie op basis van een wet rechtspersoonlijkheid is toegekend (vaak ZBO <http://nl.wikipedia.org/wiki/ZBO> 's), bijvoorbeeld de RDW <http://nl.wikipedia.org/wiki/RDW> , die de kentekenbewijzen voor motorvoertuigen uitgeeft en TNO <http://nl.wikipedia.org/wiki/TNO> 

*	Op basis van Artikel 2 [2] <http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%202/article=2> : 

	*	Kerkgenootschappen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgenootschap> en hun zelfstandige onderdelen of samenwerkingsverbanden. Deze worden voor wat betreft hun interne organisatie en zeggenschap door hun eigen regels geregeld. 

*	Op basis van Artikel 3 [3] <http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%202/article=3> (privaatrechtelijke rechtspersonen): 

	*	verenigingen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_%28rechtspersoon%29> 
	*	coöperaties <http://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6peratie> 
	*	onderlinge waarborgmaatschappijen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderlinge_waarborgmaatschappij> 
	*	naamloze vennootschappen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Naamloze_vennootschap> 
	*	besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid <http://nl.wikipedia.org/wiki/Besloten_vennootschap> 
	*	stichtingen <http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting> 

Op basis van Europese wetgeving <http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_recht> heeft een Europees Economisch Samenwerkingsverband <http://nl.wikipediaorg/wiki/Europees_Economisch_Samenwerkingsverband> (EESV) ook rechtspersoonlijkheid, evenals de Europese Vennootschap <http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Vennootschap> (SE) en de Europese groepering voor territoriale samenwerking <http://nl.wikipedia.org/wiki/EGTS> (EGTS).

Daarnaast wordt er al lange tijd gesproken over het invoeren van een openbare vennootschap <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Openbare_vennootschap&action=edit> , maar het is er tot op de tijd van dit schrijven (2004) niet van gekomen.

Na invoering van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa <http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa> zal de Europese Unie <http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie> ook rechtspersoonlijkheid verkrijgen.

Organisaties die op grond van buitenlandse wetten rechtspersoonlijkheid hebben, kunnen ook in Nederland als rechtspersoon optreden.


[bewerk <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtspersoon&action=edit&section=8> ] Bevoegdheden van rechtspersonen


Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht <http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensrecht> betreft, in principe met een natuurlijk persoon gelijk. Dus waar het gaat om bezittingen, schulden, het sluiten van contracten en het voeren van processen mag een rechtspersoon hetzelfde als een natuurlijk persoon.


[bewerk <http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtspersoon&action=edit&section=9> ] Strafbaarheid van rechtspersonen


Het strafrecht geldt ook voor rechtspersonen. Behalve tegen de rechtspersoon kan ook tegen de degenen (natuurlijke personen) "die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging" strafvervolging worden ingesteld.

Het merendeel van de rechtspersonen is verplicht een jaarverslag <http://nlwikipedia.org/wiki/Jaarverslag> te publiceren.

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals [mailto:[log in to unmask]] Namens Gerdien van den Brand
Verzonden: dinsdag 19 juni 2007 10:49
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: [NEDBIB-L] rechtspersoon enz.

 

Goedemorgen, ik zit te tobben met de begrippen 'rechtspersoon' en

'organisatie in het bezit van rechtspersoonlijkheid'. Is dat hetzelfde?

 

Is het als volgt? 

Je hebt: 

een 'natuurlijk persoon' versus een 'rechtspersoon', en 

een 'organisatie en' versus een 'organisatie in het bezit van

rechtspersoonlijkheid'.

 

Maar dat zou betekenen dat een 'rechtspersoon' altijd maar 1 persoon is,

en die indruk heb ik niet.

 

Met vriendelijke groet, 

Gerdien van den Brand

Informatiespecialist ERAC 

ERAC B.V.

Kastanjelaan 3, 5283 WE BOXTEL

Postbus 296, 5280 AG BOXTEL

T +31 [0] 411 68 58 11

F +31 [0] 411 68 31 67

M 06 - 462 834 64

E [log in to unmask]

 

____________________________________________________________

        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]

                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/

       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]

                        Arend jan Hak   [log in to unmask]

 

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS

 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller

                              Houd hier s.v.p. rekening mee!Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter orientatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op www.tweedekamer.nl
Disclaimer (http://www.tweedekamer.nl/applicaties/disclaimer_e_mail/index.jsp)
Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nl
If you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211. Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                     NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
       lijstbeheerders: Arno Reuser       [log in to unmask]
                        Arend jan Hak   [log in to unmask]

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager