LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L Archives

NEDBIB-L Archives


NEDBIB-L@LIST.ECOMPASS.NL


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L Home

NEDBIB-L  January 2003

NEDBIB-L January 2003

Subject:

GATS en bibliotheek- en documentatiediensten

From:

Rob Bleijerveld <[log in to unmask]>

Reply-To:

Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 3 Jan 2003 16:23:05 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (152 lines)

aan de ingeschrevenen bij de NEDBIB-Lijst


Hallo,

Ik wil uw aandacht vragen voor het volgende:

Op dit moment is er in de Europese Unie een consultatieproces gaande over de inzet van de EU ten aanzien van de huidige onderhandelingsfase van GATS, het Dienstenakkoord van de Wereld Handelsorganisatie. In GATS-verband wordt onderhandeld over liberalisering van diensten, waaronder die welke betrekking hebben uw werk in of voor documentatiecentra, mediatheken en bibliotheken.

De afgelopen tijd hebben een aantal organisaties, zoals de Internationale Federatie van Bibliotheek Associaties, aangegeven niet gerust te zijn op de uitkomst van deze onderhandelingen. Er zijn allerlei publicaties verschenen over de mogelijk negatieve gevolgen van dienstenliberalisering, ondermeer waar het telecommunicatiediensten, onderwijsdiensten en diensten voor recreatie, cultuur en sport betreft.

Naar aanleiding van de recente Europese consultatieronde hebben Europese NGO's besloten om op te roepen tot protest bij de nationale regeringen en de Europese Commissie. Ze bekritiseren de wijze waarop deze consultatie vorm gegeven wordt en het gebrek aan transparantie van de kant van het Directoraat-Generaal voor Handel van de Europese Commissie. In onderstaande tekst vind u nadere uitleg over dit initiatief en een voorbeeldbrief die u per email kunt sturen naar het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.

Voor degenen die meer informatie zoeken over dit onderwerp volgt nu een aantal verwiizingen naar websites en artikelen. Meer over GATS en WTO ook in de (Nederlandstalige) nieuwsbrief WTO.ZIP nr 21 (binnenkort) te vinden op http://www.stelling.nl/trouble) of op te vragen door een email te sturen naar [log in to unmask]


Verwijzingen naar GATS algemeen:
http:/www.gatswatch.org

Verwijzingen naar GATS tav. bibliotheek- en documentatiediensten:

* http://www.ifla.org/III/clm/p1/wto-ifla.htm
   Standpunt van de IFLA (Internationale Federatie van Bibliotheek Associaties) ten aanzien
   van GATS en de WTO. Op 22 augustus werd aan de Glasgow University een internationale
   IFLA-conferentie gehouden met als thema 'Het winstvirus: globalisering, bibliotheken en
   onderwijs'.
* http://www.eblida.org/topics/wto/wto.htm
   Webpagina van werkgroep voor WTO-aangelegenheden van het EBLIDA (European 
   Bureau of Library, Information and Documentation Associations). Met uitleg over 
   GATS en verwijzingen naar organisaties die zich bezig houden met GATS, naar 
   artikelen die betrekking hebben op GATS en bibliotheek- en archiefwezen en naar 
   bibliotheek-associaties die standpunten hebben ingenomen over deze kwestie.
* http://www.ieps.org.uk.cwc.net/rikowski2002a.pdf
   Publicatie van Ruth Rikowski getiteld 'The WTO/GATS Agenda for 
   Libraries', waarin ze vooral de gevolgen onderzoekt voor openbare bibliotheken in 
   Engeland (23 mei 2002 ).
* attac.org.uk/attac/document/rikowski-future-libraries.pdf?documentID=118
   Een ander artikel van haar, getiteld 'The future of our pubic libraries'* http://libr.org/ISC/TOC.html
   Speciale uitgave van het ISC-bulletin getiteld 'Globalisation and Information':
   nr 14 van winter 2001/2002).


vriendelijke groet,
Rob Bleijerveld

<[log in to unmask]>
------------------------------------------------

Erik Wesselius van het Corporate Europe Observatory (<[log in to unmask]>) stuurde onderstaande tekst en vraagt om steun voor deze aktie doo vůůr 10 januari emails te sturen. In andere Europese landen zijn inmiddels al honderden e-mails gestuurd naar de Europese Commissie en nationale regeringsfunctionarissen. Zie ook: <http://www.gatswatch.org/EC-consult.html>.
De aangehechte voorbeeldtekst kan eventueel naar eigen inzicht worden aangepast.

*** DRINGEND! REAGEER V““R 10 JANUARI 2003 ***


ACHTERGROND BIJ DE CONSULTATIE

Op 12 november 2002, lanceerde de Europese Commissie op haar website een openbare consultatie naar aanleiding van de verzoeken tot liberalisering van handel in diensten die de EU tot dan toe in het kader van de GATS-onderhandelingen van andere WTO-lidstaten had ontvangen. Zie: <http://europa.eu.int/comm/trade/services/pr121102_en.htm>

Het 51 pagina's tellende consultatiedocument bevat een zeer beknopte samenvatting van de verzoeken tot liberalisering in diverse dienstensectoren die tot nu bij de Europese Unie zijn binnengekomen.
Ondanks beloftes van de Europese Commissie dat het document begin december in meerdere talen beschikbaar zou zijn, was er op 28 december 2002 nog steeds alleen een Engelse versie -- dit terwijl de door de Commissie aangegeven sluitingsdatum voor reakties op het document 10 januari 2003 is. Zie: <http://europa.eu.int/comm/trade/services/imas.pdf>

Het consultatiedocument schiet op meerdere punten ernstig tekort:
- het is onvolledig (het document verzwijgt enkele belangrijke verzoeken)
- de samenvattingen geven niet aan van welke landen de verzoeken afkomstig zijn.

Om goed te kunnen beoordelen wat er in de huidige GATS-onderhandelingen op het spel staat, is het nodig om te weten welke verzoeken aan de EU zijn gedaan en van welke landen die verzoeken afkomstig zijn. Een verzoek van een belangrijke handelspartner als de Verenigde Staten zal immers anders worden behandeld dan een vergelijkbaar verzoek van landen als ArgentiniŽ of Kenia.

Wat betreft het consultatieproces:

Het is totaal onduidelijk hoe de Europese Commissie de resultaten van de consultatie kan meenemen in het gezamenlijke EU-antwoord op de binnengekomen GATS-verzoeken. De sluitingstermijn voor reakties op het consultatiedocument is 10 januari 2003. Volgens de interne EU-planning zal de Europese Commissie minder dan een week later, rond 15 januari 2003, een eerste ontwerp voor het gezamenlijke GATS-bod van de EU ('draft initial EU offer') in het Comitť 133 aan de lidstaten voorleggen. Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat de Commissie de resultaten van de consultatie tussen 10 en 15 januari nog in haar voorstel kan verwerken.

De termijn voor de consultatie is veel te kort, zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat er alleen een Engelstalige versie van het consultatiedocument beschikbaar is.

De Commissie heeft de consultatie alleen via de website van DG Handel aangekondigd. Dit is ongeloofwaardig en doet geen recht aan het belang en het controversiŽle karakter van de GATS-onderhandelingen. De Commissie had alle belanghebbenden en geÔnteresseerden aktief over de consultatie moeten informeren.

Het consultatiedocument bevat geen informatie over de uitgaande GATS-verzoeken ('request lists') die de Europese Unie begin juli 2002 bij 109 WTO-lidstaten heeft ingediend. Deze verzoeklijsten zijn essentieel in de huidige fase van de GATS-onderhandelingen. In het consultatiedocument geeft de Europese Commissie daarom een onvolledige en eenzijdige voorstelling van zaken.

Er bestaat een groot risico dat de resultaten van de consultatie politiek zullen worden misbruikt:

De GATS-consultatie van de Europese Commissie concurreert met een aantal nationale consultaties in de lidstaten (o.a. in het Verenigd Koninkrijk en in Zweden). De Commissie lijkt met de Europese GATS-consultatie vooral haar eigen positie ten opzichte van de lidstaten te willen verstevigen en haar controle over de GATS onderhandelingen te willen handhaven. Een effectieve en brede consultatie van maatschappelijke organisaties over de GATS-onderhandelingen kan eigenlijk alleen op nationaal niveau plaatsvinden
De huidige consultatie staat in geen verhouding tot de wijze waarop de Europese Commissie sinds de start van de GATS-onderhandelingen in 2000 de dienstenindustrie stelselmatig heeft betrokken bij het bepalen van de onderhandelingsstrategie van de Europese Unie (zie http://www.gatswatch.org/ESF-EC.html)

De Europese Commissie zal zich op het consultatiedocument kunnen beroepen om 'aan te tonen' dat ze maatschappelijke organisaties afdoende heeft geconsulteerd.

Op grond van bovenstaande argumenten kan de door de Europese Commissie opgezette consultatie niet serieus genomen worden. Daarom stellen wij voor om door middel van een gecoŲrdineerd e-mailprotest de bezwaren tegen de aanpak van de Europese Commissie kenbaar te maken en het consultatieproces delegitimeren.
------------

VOORBEELDBRIEF VOOR GATS-PROTESTAKTIE
Plak onderstaande voorbeeldtekst in een lege e-mail en stuur deze naar:

* Europese Commissie
1.1 Contactadres voor consultatie:
   <[log in to unmask]>
1.2 Pascal Lamy (Eurocommissaris Buitenlandse Handel):
   <[log in to unmask]>
1.3 Joao-Luis Aguiar Machado (Hoofd Afd. Handel in Diensten):
   <[log in to unmask]>

* Ministerie van Economische Zaken (Nederland)
2.1 Joop Wijn (staatssecretaris Economische Zaken):
   <[log in to unmask]>
2.2 Marco Braeken (Nederlandse GATS-onderhandelaar):
   <[log in to unmask]>
2.3 Wim van der Leeuw (plv. Dir. Handelspolitiek en 
    Investeringsbeleid):
   <[log in to unmask]>

Graag ook een kopie naar <[log in to unmask]>, zodat we zelf ook weten hoeveel mensen/groepen aan deze actie meedoen.


VOORBEELDTEKST

Naam:
Organisatie:
Land:

Aan:

Naar aanleiding van het consultatiedocument van de Europese Commissie over de huidige fase van de GATS-onderhandelingen maak ik bij deze mijn kritiek  op deze consultatie kenbaar.

Het consultatiedocument informeert onvolledig over over de GATS-verzoeken ('requests') die bij de EU zijn binnengekomen. Verder ontbreekt essentiŽle informatie over de stand van zaken van de GATS-onderhandelingen in bredere zin. Hieronder drie voorbeelden:

1) Bij de vorige GATS-onderhandelingen (onderdeel van de Uruguay Ronde) tekende de Europese Unie in haar schema van verplichtingen aan dat EU-lidstaten exclusieve rechten kunnen toekennen aan openbare nutsbedrijven (eventueel in concessie door particuliere ondernemingen uitgevoerd). Zie bijvoorbeeld: <http://europa.eu.int/comm/trade/pdf/faqs_nl.pdf>.
Deze specificatie is duidelijk bedoeld om openbare nutsbedrijven te vrijwaren van de GATS-disciplines en het is onacceptabel dat de Commissie in haar consultatiedocument verzwijgt dat een aantal WTO-leden van de Europese Unie vraagt deze specificatie te verwijderen.

2) De verzoeken aan de EU die vallen onder het kopje Onderwijsdiensten ('Educational Services') (p.38) hebben een grote maatschappelijke relevantie. Waar de EU in deze sector verplichtingen is aangegaan, is dit steeds met de veronderstelling dat deze niet gelden voor publieke onderwijsdiensten maar alleen betrekking hebben op privaat gefinancierde onderwijsdiensten. Hierbij baseert men zich op de uitzondering van publieke diensten in art. I.3 van het GATS-verdrag. Deze uitzondering is echter niet eenduidig en er is nooit een ondubbelzinnige officiŽle interpretatie van gegeven. In de huidige onderhandelingen wordt aan de EU gevraagd alle onderwijsdiensten volledig te liberaliseren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat overheidssubsidies die nu nog exclusief aan publieke onderwijsinstellingen kunnen worden verleend, ook aan commerciŽle onderwijs-dienstverleners beschikbaar zouden moeten worden gesteld. Dit zou het karakter van het lager, middelbaar en hoger onderwijs in Europa fundamenteel kunnen veranderen. Dergelijke ingrijpende beslissingen over een zo gevoelige sector als het onderwijs mogen niet de facto door handelsexperts in ondoorzichtige bilaterale onderhandelingen genomen worden. Het consultatiedocument van de Europese Commissie maakt in ieder geval de precieze strekking en de mogelijke gevolgen van de verzoeken aan de EU in de categorie onderwijsdiensten niet duidelijk.

3) Veel van de maatschappelijke onrust over de huidige GATS-onderhandelingen komt voort uit de mogelijke gevolgen van verdere verdieping van het verdrag op het terrein van de binnenlandse wet- en regelgeving. Dit wordt in het GATS-jargon aangeduid als de onderhandelingen over 'Domestic Regulation' (artikel VI.4). Aangescherpte GATS-disciplines op dit gebied kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de ruimtelijke ordening. De maatschapplijke onrust komt ook voort uit pogingen om openbare aanbestedingen ('government procurement') in de dienstensector onder het GATS-verdrag te brengen. De Europese Commissie heeft in juli 2002 een voorstel daartoe ingediend en overlegt hierover actief met het bedrijfsleven. Het is onbegrijpelijk dat deze twee onderwerpen niet in het consultatiedocument genoemd worden.

Zulke omissies (en dit zijn maar een paar voorbeelden) maken dat wij de GATS-consultatie van de Europese Commissie niet serieus kunnen nemen. De Europese Commissie mag deze schijnconsultatie niet gebruiken als een excuus dat het publiek voldoende is geÔnformeerd en de kans heeft gehad om een inbreng te leveren.

Verder is de termijn voor reacties op het consultatiedocument veel te kort, zeker in aanmerking genomen dat er alleen een Engelstalige versie van het document beschikbaar is. Het is bovendien onduidelijk hoe de Europese Commissie reacties op het consultatiedocument denkt te gaan verwerken in de formulering van het Europese GATS-bod ('offer) dat momenteel al in het Comitť 133 met de GATS-experts van de lidstaten wordt voorbesproken.

Gegeven het feit dat er na 30 juni 2002 nog steeds nieuwe GATS-verzoeken bij de Europese Unie binnenkomen (naast de in het consultatiedocument verwerkte verzoeken van 21 WTO-landen zijn intussen minstens negen extra verzoeken binnen-gekomen). Hoe denkt de Commissie het publiek over deze nieuwe verzoeken te informeren? Totdat de Europese Commissie de eigenlijke onderhandelings-documenten vrijgeeft zullen pogingen als de huidige consultatie blijven wat ze zijn: een oefening in public relations om de groeiende publieke ongerustheid over de GATS-onderhandelingen en de onvrede over het ondemocratische en ondoorzichtige Europese handelsbeleid te sussen.

De problemen met deze GATS-consultatie maken eens te meer duidelijk wat er wel nodig is: volledige openbaarheid aangaande de GATS-onderhandelingen! Daartoe dient de Europese Commissie de volgende documenten volledig openbaar te maken:
* Alle door de EU op 4 juli 2002 aan 109 andere WTO lidstaten gerichte GATS-verzoeken;
* Alle aan de EU gerichte GATS verzoeken zoals die sinds 30 juni 2002 bij de Europese Commissie zijn ingediend;
* Inhoud van het voorstel voor het GATS-aanbod van de EU, zoals de Commissie dat midden januari 2003 aan de lidstaten zal voorleggen;
* Alle verdere tussentijdse versies van het GATS-bod van de EU (het definitieve bod wordt pas tegen het einde van de onderhandelingen, in de tweede helft van 2004 verwacht).
Alleen als aan deze voorwaarden voldaan is, kan een zinvolle GATS-consultatie plaatsvinden.

Tenslotte: de geringe informatie in het consultatiedocument vergroot slechts de bestaande zorgen over de enorme reikwijdte van de GATS-onderhandelingen, die sectoren omvat van energie en openbaar vervoer tot onderwijs, sociale dienstverlening, publieke omroep en cultuur. Terwijl de in Doha (onder zware druk van de Europese Unie) overeengekomen sluitingstermijn voor de initiŽle GATS-aanbiedingen ('GATS offers') nadert (31 maart 2003), dreigt de Europese Commissie opnieuw een standpunt in de GATS-onderhandelingen in te gaan nemen zonder dat er afdoende parlementaire controle en openbaar debat heeft plaatsgevonden. Burgers en nationale parlementen moeten op het niveau van de EU-lidstaten actief worden betrokken bij het formuleren en regelmatig herijken van de Europese inzet bij de GATS-onderhandelingen. Daartoe dienen onderhandelingsdocumenten zoveel en zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt en aansturingsmechanismen te worden ontwikkeld waardoor GATS-onderhandelaars niet langer handelsbelangen voorop stellen, maar een bredere afweging maken (duurzame ontwikkeling!). Een moratorium op de GATS-onderhandelingen is op zijn plaats om zo ruimte te maken voor een grondige en onafhankelijke evaluatie van deze onderhandelingen en de effecten van het bestaande GATS-verdrag.
[einde voorbeeldtekst]

____________________________________________________________
        Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
                  NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l

       EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
                              Houd hier s.v.p. rekening mee!

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
May 1992
March 1992
February 1992

ATOM RSS1 RSS2LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager